Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın

TARİHÇESİ

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü olarak faaliyete başlamıştır. Bölümde örgün ve ikinci öğretim kısımları aktiftir. 

EĞİTİM TÜRÜ

Evrensel düşünce içinde üst düzey mesleki bilgi ve beceriye sahip olan, bu  mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak  paylaşımcı, yenilikçi ve üretken, etik değerlere bağlı hoşgörülü öğrenciler yetiştirmektir.

HEDEF

Ülkemizin ve bölgemizin imkan ve ihtiyaçlarını esas alan, ulusal ve uluslar arası düzeyde diğer eğitim kurumları ile iş birliği içinde olan, değişim ve yeniliklere açık, her biriminde kaliteyi ilke edinmiş, alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip tercih edilen mezunlar yetiştiren, bir bölüm olmak.

KAZANILACAK DERECE

Tıbbi Laboratuar Teknikerliği ön lisans diploması.

KABUL KOŞULLARI

Tıbbi laboratuar programına; Meslek liselerinin; Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuar bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak.Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı öğrencileri; Biyoloji, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 
 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenciler 120 AKTS karşılığı dersi tamamlamak zorundadır. Ayrıca 4.00 Üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması almalıdırlar.

Ders Muafiyeti;
ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.


Yatay Geçiş;
Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
 

Dikey Geçiş;
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Mezun İstihdam Olanakları

Program mezunları özel ve kamu sektöründeki sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 Şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarı yıl sonu Sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıca Bir yarı yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda o yarıyıla ait en çok 3 dersten bütünleme sınavına girebilir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ihsanaydin@gumushane.edu.tr 3604
Öğr. Gör. Ali Bahadır Tıbbi Hizmetler ve Teknikler alibahadir@gumushane.edu.tr 3606
Öğr. Gör. Necmiye Bahar Tıbbi Hizmetler ve Teknikler nbahar@gumushane.edu.tr